2010.08.02 16:46

;----- Register Files------------------------------------------------------

;BANK0
INDF  EQU     0x00
TMR0  EQU     0x01
PCL  EQU     0x02
STATUS  EQU     0x03
FSR  EQU     0x04
PORTA  EQU     0x05
PORTB  EQU     0x06
PORTC  EQU     0x07
PCLATH  EQU     0x0A
INTCON  EQU     0x0B
PIR1  EQU     0x0C
PIR2  EQU     0x0D
TMR1L  EQU     0x0E
TMR1H  EQU     0x0F
T1CON  EQU     0x10
TMR2  EQU     0x11
T2CON  EQU     0x12
SSPBUF  EQU     0x13
SSPCON  EQU     0x14
CCPR1L  EQU     0x15
CCPR1H  EQU     0x16
CCP1CON  EQU     0x17
RCSTA  EQU     0x18
TXREG  EQU     0x19
RCREG  EQU     0x1A
PWM1CON EQU     0x1C
ECCPAS  EQU     0x1D
ADRESH  EQU     0x1E
ADCON0  EQU     0x1F

;BANK1
OPTIONR  EQU     0x01
TRISA  EQU     0x05
TRISB  EQU     0x06
TRISC  EQU     0x07
PIE1  EQU     0x0C
PIE2  EQU     0x0D
PCON  EQU     0x0E
PR2  EQU     0x12
SSPADD  EQU     0x13
SSPSTAT  EQU     0x14
WPUA  EQU     0x15
IOCA  EQU     0x16
TXSTA  EQU     0x18
SPBRG  EQU     0x19
SPBRGH  EQU     0x1A
BAUDCTL  EQU     0X1B
ADCON1  EQU     0x1F

;BANK2
EEDAT  EQU     0x0C
EEADR  EQU     0x0D
EEDATH  EQU     0x0E
EEADRH  EQU     0x0F
WPUB  EQU     0X15
IOCB  EQU     0X16
ANSEL  EQU     0x1E
ANSELH  EQU     0x1F

;BANK3
EECON1  EQU  0x0C
EECON2  EQU  0x0D


;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------

IRP  EQU     .7
RP1  EQU     .6
RP0  EQU     .5
TO  EQU     .4
PD  EQU     .3
ZF  EQU     .2
DC  EQU     .1
CF  EQU     .0

;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------

GIE  EQU     .7
PEIE  EQU     .6
T0IE  EQU     .5
INTE  EQU     .4
RABIE  EQU     .3
T0IF  EQU     .2
INTF  EQU     .1
RABIF  EQU     .0


;----- PIR1 Bits ----------------------------------------------------------

;PSPIF                        EQU     .7
ADIF  EQU     .6
RCIF  EQU     .5
TXIF  EQU     .4
SSPIF  EQU     .3
CCP1IF  EQU     .2
TMR2IF  EQU     .1
TMR1IF  EQU     .0

;----- PIR2 Bits ----------------------------------------------------------

OSFIF                    EQU     .7
C2IF  EQU     .6
C1IF  EQU     .5
EEIF  EQU     .4

;----- T1CON Bits ---------------------------------------------------------

T1GINV  EQU     .7
TMR1GE  EQU     .6
T1CKPS1  EQU     .5
T1CKPS0  EQU     .4
T1OSCEN  EQU     .3
NOT_T1SYNC EQU     .2
TMR1CS  EQU     .1
TMR1ON  EQU     .0

;----- T2CON Bits ---------------------------------------------------------

TOUTPS3  EQU     .6
TOUTPS2  EQU     .5
TOUTPS1  EQU     .4
TOUTPS0  EQU     .3
TMR2ON  EQU     .2
T2CKPS1  EQU     .1
T2CKPS0  EQU     .0

;----- SSPCON Bits --------------------------------------------------------

WCOL  EQU     .7
SSPOV  EQU     .6
SSPEN  EQU     .5
CKP  EQU     .4
SSPM3  EQU     .3
SSPM2  EQU     .2
SSPM1  EQU     .1
SSPM0  EQU     .0

;----- CCP1CON Bits -------------------------------------------------------

PIM1  EQU     .7
PIM0  EQU     .6
DC1B1  EQU     .5
DC1B0  EQU     .4
CCP1M3  EQU     .3
CCP1M2  EQU     .2
CCP1M1  EQU     .1
CCP1M0  EQU     .0

;----- RCSTA Bits ---------------------------------------------------------

SPEN  EQU     .7
RX9  EQU     .6
SREN  EQU     .5
CREN  EQU     .4
ADDEN  EQU     .3
FERR  EQU     .2
OERR  EQU     .1
RX9D  EQU     .0

;----- PWM1CON Bits --------------------------------------------------------

PRSEN  EQU     .7
PDC6  EQU     .6
PDC5  EQU     .5
PDC4  EQU     .4
PDC3  EQU     .3
PDC2  EQU     .2
PDC1  EQU     .1
PDC0  EQU     .0

;----- ECCPAS Bits --------------------------------------------------------

ECCPASE  EQU     .7
ECCPAS2  EQU     .6
ECCPAS1  EQU     .5
ECCPAS0  EQU     .4
PSSAC1  EQU     .3
PSSAC0  EQU     .2
PSSBD1  EQU     .1
PSSBD0  EQU     .0

;----- ADCON0 Bits --------------------------------------------------------

ADFM  EQU     .7
VCFG  EQU     .6
CHS3  EQU     .5
CHS2  EQU     .4
CHS1  EQU     .3
CHS0  EQU     .2
GODONE  EQU     .1
ADON  EQU     .0

;----- CCP2CON Bits -------------------------------------------------------

;CCP2X                        EQU     .5
;CCP2Y                        EQU     .4
;CCP2M3                       EQU     .3
;CCP2M2                       EQU     .2
;CCP2M1                       EQU     .1
;CCP2M0                       EQU     .0

;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------

RABPU  EQU     .7
INTEDG  EQU     .6
T0CS  EQU     .5
T0SE  EQU     .4
PSA  EQU     .3
PS2  EQU     .2
PS1  EQU     .1
PS0  EQU     .0

;----- TRISE Bits ---------------------------------------------------------

;IBF  EQU     .7
;OBF  EQU     .6
;IBOV  EQU     .5
;PSPMODE  EQU     .4
;TRISE2  EQU     .2
;TRISE1  EQU     .1
;TRISE0  EQU     .0

;----- PIE1 Bits ----------------------------------------------------------

;PSPIE  EQU     .7
ADIE  EQU     .6
RCIE  EQU     .5
TXIE  EQU     .4
SSPIE  EQU     .3
CCP1IE  EQU     .2
TMR2IE  EQU     .1
TMR1IE  EQU     .0

;----- PIE2 Bits ----------------------------------------------------------

OSFIE  EQU     .7
C2IE  EQU     .6
C1IE  EQU     .5
EEIE  EQU     .4

;----- PCON Bits ----------------------------------------------------------

ULPWUE  EQU     .5
SBOREN  EQU     .4
NOT_POR  EQU     .1
NOT_BOR  EQU     .0

;----- SSPSTAT Bits -------------------------------------------------------

SMP  EQU     .7
CKE  EQU     .6
D_A  EQU     .5
P  EQU     .4
S  EQU     .3
R_W  EQU     .2
UA  EQU     .1
BF  EQU     .0

;----- TXSTA Bits ---------------------------------------------------------

CSRC  EQU     .7
TX9  EQU     .6
TXEN  EQU     .5
SYNC  EQU     .4
SENDB  EQU    .3
BRGH  EQU     .2
TRMT  EQU     .1
TX9D  EQU     .0

;----- ADCON1 Bits --------------------------------------------------------

ADCS2  EQU     .2
ADCS1  EQU     .1
ADCS0  EQU     .0

;----- EECON1 Bits --------------------------------------------------------

EEPGD  EQU  .7
WRERR  EQU  .3
WREN  EQU  .2
WR   EQU  .1
RD   EQU  .0

'초보의 아웅다웅 설계하기 > PIC' 카테고리의 다른 글

시뮬레이터 실행하기  (0) 2011.07.12
포트 설정하기  (0) 2010.08.03
13. 레지스터 설정하기  (0) 2010.08.02
12. 레지스터 정의하기  (0) 2010.08.02
11. 포트 정의하기  (0) 2010.08.02
10. 레지스터 클리어  (0) 2010.08.02
Posted by 초보 HW 엔지니어 로망와니

댓글을 달아 주세요